gemeentelijk data ecosysteem

RegiE op data uit de Stad

Dialogic heeft in samenwerking met VNG Realisatie en in opdracht van Stichting Stedenlink verkennend onderzoek gedaan naar het gebruik van “data uit de stad”.

Gemeenten zijn naast gebruikers vooral ook producenten van data, voortkomend vanuit verdergaande digitalisering binnen diverse sectoren en domeinen. Denk hierbij aan duurzame energie, slimme mobiliteit, gezond stedelijk leven, veilige leefomgeving, etc. Met de komst van 5G-netwerken en allerlei sensoren zullen gemeenten er de komende jaren een veelheid aan data- en informatiebronnen bij krijgen. Met name op de cross-roads van verschillende sectoren (elektrische mobiliteit, smart grids, klimaatbeheersing, slimme verlichting en duurzame energieopwekking) zal ICT en de daarmee gepaard gaande data een verbindende schakel vormen om gemeentelijke systemen optimaal te kunnen laten werken. Daarmee krijgt (real-time) data nog veel meer dan voorheen een sturingsfunctie voor beleid en uitvoering binnen de gemeenteorganisatie.

Gemeenten hebben behoefte aan strategie om hun ICT en datamanagement zodanig in te richten dat zij data doelgericht, efficiënt en veilig kunnen delen en inzetten voor hun doelstellingen. Feitelijk gaat het om de vraag hoe gemeenten meer regie kunnen voeren op een gemeentelijk data-ecosysteem in samenhang met de bovenliggende maatschappelijke opgaven en taken. Integraliteit is daarbij een belangrijk uitgangsprincipe. Daarnaast dient de interne organisatie een dergelijke integrale (afdeling-/directie-overstijgende) aanpak te kunnen accommoderen en aansluiten bij het stedelijk smart city ecosysteem.

In dit onderzoek zijn vier gemeenten met dataplatforms onderzocht: Eersel, Helmond, Utrecht en Zwolle. Daarnaast bevat het praktijkvoorbeelden uit Den Haag, Enschede, Hilversum, Kopenhagen en Rotterdam. Gemeenten kunnen het rapport ook gebruiken als handreiking: hoe kunnen zij deze data op een slimme manier organiseren en delen?

De verkenning “Regie op data uit de stad” is een vervolg op ons onderzoek naar de impact van digitalisering voor gemeente Utrecht.

Meer informatie? Neem contact op met Sven Maltha of Pieter Jan de Boer.